BraOrd - Bra svenska ord

Här hittar du gamla, ovanliga, bra svenska ord som håller på att falla i glömska. Dagens moderna samhälle influeras mer och mer av moderna ord och låneord från andra länder, framför allt USA. Men vad händer med vår gamla fina svenska? Glöms gamla fina ord bort? BraOrd startades 1997 för att inte våra gamla fina svenska ord skall falla i glömska och för att du som läser detta skall finna inspiration till att börja använda lite ovanligare ord.

Nedan följer de ord vi hittills fått in och som är värda all uppmärksamhet:

Ord Betydelse
a priori Innan sinneserfarenheter har beblandats; exempelvis "Människan kan inte inneha kunskap a priori.".
abderitisk enfaldig
abekalerisk Ey len, abo
aber Oväntat hinder
aberration avvikelse från det normala
ablation avsmältning, avlägsnande, bortopererande
abrovink/abrovinsch tillfällig (ofta listig) lösning på ett problem
abstrus dunkel, svårbegriplig, svårförståelig
ack ack så sköna
acklimatisera vänja vid klimatet, härda, anpassa
ackurat precis, just
aclordera Diskutera, resonera, samtala
acturat precis
adekvat riktig
af av, från (ett släkte)
afbegeran Laga skifte
affischera placera
affischering reklam
agglofantisk Enormt/ofantligt/helt utan jämförelse
agitator politisk uppviglare
agitera Ilsken påstridig. Med stor intensitet och/eller kraft försöka vinna över någon eller några till en viss synpunkt
agreabel Angenäm, tilltalande, behaglig
aker bitter
aklamera skrika ut, svara jakande på
akribi (vetenskaplig) exakthet
alarmerande oroande, t.ex. att man är varnad
alektopat ha svårt att bestämma sig, tveka, betänka sig
alienation främmande, distanstagande, känsla ex till arbete
alika kaja
alldenstund eftersom
allegera anföra, åberopa
allehanda alla slags
allena ensam
allenast endast
allestädes överallt
allmoge Allmänhet
allom "För alla", tex i uttrycket allom bekant, "något som alla känner till". Se C. Vreeswijks låt Dekadens 4e versen: "Ni har väl hört, kära ni, det är väl allom bekant:"
allomstans Överallt
allsköns alla sorters, särskilt i negativa sammanhang
alludera anspela, syfta på
altruist motsats till egoist, person som tänker mer på omgivningen än sig själv
ambidextri två hänt bäggehänt
ambivalens Velighet
ambivalent kluven
ambulerande kringflackande
amper skarp/sträv; sträng
ampintocentrisk Person som pga sin naivitet/dumhet är oförmögen att dra korrekta logiska slutsatser, och därför utgår från en felaktig (och ofta grovt förenklad) världsbild och avfärdar all kritik/motbevis som nonsens.
anakronism otidsenlig företeelse
analog likartad, överensstämmande, enlig med ngt, jämförlig, motsvarande
anamma ta; ta emot; godta
anarki Laglös Inga gudar Inga mästare
androgyn dubbelkönad varelse
ankomma bero på, vara någons uppgift/ansvar
anledning med anledning
anlete ansikte
anländer kommer
annalkande som närmar sig
annektera ta i besittning
annorledes annorlunda / på annat sätt
annorstädes på annan plats
annulerad ordern är annulerad
annullera avbeställa, återkalla
anomali avvikelse
anser att tycka
anskrämlig Mycket ful
anspela rikta tanken på, syfta på
antastad våldtagen
antediluviansk uråldrig (eg. före syndafloden)
antererad Upphetsad
antichambrera Uppehålla sig i väntrum (hos högt uppsatta personer)
antvarda överlämna
apoteos Gudsförhöjande av människan; man blir en gud.
apparans utseende
aram Efterbliven, dum,retaderad.
arbetsvillig man arbetar gärna
arkebusera avliva dödsdömd person genom skjutning
arkebusering avliva person genom skjutning
arla tidigt (på dagen)
aseh bagatelisering
ask glädja med ett gammalt ord
asterisk stjärnliknande tecken (ej asterix)
atavistisk primitiv, uråldrig
atrocitet grymhet
atypi avvikelse
auskultera inhämta kunskap
autodidakt självlärd
automobil Äldre ord för bil.
avec Inbjudan med avec
aversion motvilja
aviatör Flygare, Pilot
avlida
avsidestagen person som är förhindrad (oftast på grund av sjukdom) att närvara vid en sammankomst. Var ett vanligt förekommande ord vid bön inom frikyrkan.
avyttra ge bort, överlåta
axiom Självklarhet
bakdanta förtala
ballotage sluten omröstning
banal enkel
barberare frisör
bardskärare läkare, doktor
barm bröstparti
barnissage Första gången man visar upp sitt nyfödda barn för släkt och vänner.
barrikadera förskansa,sätta upp barriär
bat`na Svälla
be ger gud ett uppdrag
bedriva göra
befinna vara
befågande konstigt
begagna använda
begeistrad förtjust
begiven Svår på, sugen på
begynna börja
begå sig överleva t.ex. en olycka
behöver måste ha
beivra starkt avråda från
belamra överhopa på ett hindrande, besvärande eller skrymmande sätt
belletrist skönlitterär författare
bero sätta/lägga någonting i bero. Paus,
beskällare avelshingst
bestefar Dansk humor. Kan tros vara "farfar".
bestrida 1: förneka 2: betala (t ex myndigheten bestrider eventuella...)
bestyr arbete, göromål, syssla/sysslor
besutten förmögen, välbärgad, rik
besvär överklagan
betacka sig säga nej till, undanbedja sig
bida Vänta, invänta. tex: "att bida sin tid"
bifurkation En linje (funktion) som delar upp sig, förökar sig i minst två (eller fler) linjer [Matematik, Kaosteori]
bilett skrattat åt
biltog fredlös
bindgalen heltokig
biografi beskrivning
bitig muskulös, biffig
bjuf ortnamn för kommunen Bjuv, som det idag skrivs, men skrevs innan BJUF, och finns bl a på det eldfasta tegel som ännu tillverkas där
bjärt skarp och tydlig
black pank
blamage Skam, utskämning
blandare blinkande ljus vid utryckning förr i tiden
blasfemi hädelse
bleke lugnt vatten, stilla
blessyr sår (särskilt kroppsligt)
bliga stirra
blota offra
blott 1: endast (blott en dag, ett ögonblick i sänder) 2: såframt (ex allt detta är ditt, blott du säger ett)
blåkopiera kopiering av dokument på en trumma som vevas för hand
boksynt förtrogen med böcker (ej: som ser böcker överallt)
boktryckerikonst att trycka böcker
bola bedriva otukt
bolster Sängtäcke, dyna
borderline Emotionellt instabil personlighetsstörning (IPS)
borderlineer psykopat
boricka åsna
bortklemad bortskämd
bra slag bra sort
bragts' bragts med livet
brandgul Orange
brisslor Ställnig att torka fisknät på . Gammalskånska?
brysk tvär, häftig
bröstgänges gå bröstgänges tillväga = handla bryskt
burgen Välbärgad, förmögen
burleskt överdrivet roligt
burskap Gehör, acceptans (för idéer, tankar etc)
byk tvätt
bårdskär frisör och läkare
båta 1. hjälpa, gagna 2. fara el. frakta med båt
båtnad gagn, nytta, vara till hjälp
bäll vill
bör ska
börsnedgång börsras
cancerspecialist speciallist på cancer
cedera överlåta, avstå från
celest som hör till himlavalvet
chacka Gammalt ord för köpa
changera märkbart förändras till det sämre
chargerad överdriven
charlatan bedragare, kvacksalvare
chevaleresk Artig, hjalpsam
chikanera skämma ut
chilla ta det lungt
chimärisk inbillad
dapur ledsen
darras granne
datamskin Dator
debacle motgång, misslyckande (uttal: debackel)
debil efterbliven
defenestrera Händelsen att kasta ut någon/något genom ett fönster.
defenstrera att kasta ut något genom ett fönster
dekadens förfall, fördärv, fortskridning till (moralisk) undergång
deklasserad utstött
demagog folkuppviglare
desillusionerad besviken eller illusionslös (man känner inte för att göra något alls)
deskriptiv beskrivande
diastema glugg mellan framtänderna
diffusa oklara
diger stor, vidlyftig
diminutiv mycket liten
dinka klocka
diplomatbrev brådskande
disk utskänkningsbord
diskrepans ej överensstämmande, avvikelse
diskrepens fattas
disparat Olikartad
disse Den här.... av slaske
dissonans missljud
dito Det samma, jag håller med.
ditplacerad placerad i efterhand på en plats
divergerande Avvikande, annorlunda, utanför ramarna
dock ändå
doktor läkare
don anordning, apparat; redskap, grej, sak; tillbehör (t ex åkdon, pekdon)
dona fixa, syssla, ordna
dorsk lat
dragtyg för häst
drakonisk övermåttan sträng
drasut lång och lat person
droska bil. limo. limosin. taxi
dryfta ta upp till diskussion
dryg seg
dråg område på myr, med kraftigare vattenföring
dröna dåsa; slå dank.
drös en hög, en mängd
duktav krokig,böjd
dupera föra bakom ljuset
dvakulantism Dvakulantism är ideologin som säger att man alltid ska presentera korrekt fakta, och först därefter argument för eller emot. Dvs förvräng aldrig fakta i syfte att vinkla något
dväljs finns i
dylikt liknande
dymedelst därigenom
dåna, få dåndimpen svimma
dåven dämpad, dyster
dädan Därifrån, undan. Även dän. Jmfr med hädan och hän
dädanefter sedan,därefter
däng stryk
därstädes nämnda ställe
därutinnan I denna sak
däven unken, fuktig (om personer = trött, dåsig)
dörrslå Bom över dörr
ecklesiastikdepartement kyrko- och utbildningsdepartement
ed Låglänt mark innanför en udde där vattnet inte går över marken-övergångsställe vintertid när isen ligger på sjön.
edu Att du e, eller alltid varit
efemär existerar under mycket kort tidsrymd och alltså inte har ngt bestående värde (flyktig, förgänglig, kortlivad...)
egal likgiltig
egalitäristisk Jämnställd
egenskap känna till olika egenskaper
ehuru fastän
eja ack, o
ekivok tvetydighet, ofta med sexuell anspelning
eklektisk många olika stilar under samma tak. typ.
ekolali En person som lider av ekolali upprepar samma sak flera gånger.
ekolali En person som lider av ekolali upprepar samma sak flera gånger.
ekupera tagit över
ekvivalent vara lika med, samma som
elakiös att man är sur ock elak på samma gång
elan hänförelse
elevator Hiss för person- eller godsbefordran
eljest annars
elokvent Vältalig
elyseisk himmelsk, paradisisk
emanation utflöde
emanera från ha sitt ursprung i
embar hink
emedan därför att
emellertid dock
emfas eftertryck, stark betoning
empirisk grundad på erfarenhet, erfarenhetsmässig, faktabaserad
en fjäder i hatten uttryck
endå fast än
enfald Egenskapen att vara föga invecklad eller tillkrånglad, alternativt enkelhet.
enfaldig 1: som till antalet utgör en 2: korkad
engagemang att man bryr sig och försöker
enkannerligen i synnerhet, särskilt
enkelspårig Trångsynt, fantasilös
enkom enbart
enkät undersökning
enrak Envis
ensam allena
enträgen ihärdig
enär eftersom
epigon efterföljare
epigram kort dikt
epitome en person eller sak som är typiskt för eller innehar en hög grad funktionerna i en hel klass: Han är epitomen av godhet.
ep-skiva Liten grammofonskiva som spelades i 45 varv/min. Kallades också för singel
erbarmlig usel
erinra komma ihag, påminna, komma att tänka på
erlov avsked
ernå uppnå, nå, vinna, åstadkomma, komma fram till, förvärva, erhålla
eskalera öka
eskatologi läran om de yttersta tingen (som i uppenbarelseboken)
eskulap läkare
esoterisk endast för de redan invigda
ett god hjärta hjärta
ettui något man kan stoppa små saker i
ety osäker -men något typ "trots det ..." eller "just därför"....
ety att eftersom, alldenstund
ety det därför
evident uppenbart
ex förra flickvän
excerpt utdrag (ur skrift)
exeget bibeltolkare
exhumering att gräva upp och flytta ett lik till annan grav
explosion detonera
extravagant ytterliggående, fantastisk; svärmande, excentrisk
extrem överdriven
facepalm när man slår ansiktet för att någon inte fattar.
facilitet billighet ,medgörlighet, anordning
fadäs misslyckande
fager vacker
faksimil ta kopia
faktotum medarbetare, assistent, hjälpreda, "allt-i-allo"
fale väldigt
fallera misslyckas, en brist föreligger
falna blekna, bli askgrå
famös känd
farnöte färdkamrat
farsot epidemi, sjukdom med stor och snabb spridning
fatal ödesdiger
fatal (t) ödesdiger(t)
fatalt enkelt, simpelt
fatbur affär, betalning skedde via löneavdrag
fato faderskapserkännande
fekalier exkrementer
fender gitarr
festplanerare planerar en gala
fetalier livsmedel
fettisdagen semeldagen
fika eftersträva, sträva eller dricka kaffe med dopp
filantrop människovän
filiströs kälkborgerlig
fille trasigt klädesplagg eller tygstycke
filtrum rännan på överläppen
fingerfärdig Händig
fjälla flickvän
fjät natten går tunga fjät
flanig Dömt beteende. Kanske enbart i göteborskan
flass vattendrag typ åar
flat mesig
flitig Att man är kunnig
fluckert coolt, häftigt
flukturans egenskapen (hos ett visst förlopp) att vara full av häftiga växlingar/svängningar/variationer
fly mig (vänligen) ge mig!
flåbuse Råskinn, hård och hänsynslös person
for Åkte
fora lass
fordom förr i tiden; tidigare
forna i staden tjernobyl i det forna sovjet
fortkomstledamöter Ben (de man går på), ungefär som Apostlahästar
fotostatkopiera kopiera i kopieringsmaskin
framgent i fortsättningen, framöver
frank frimodig, orädd
frapperande slående, påfallande
fraternisera umgås, förbrödra sig
frejdad berömd
frekvent ofta
frekventera besöka ofta
frivol lättsinnig, ekivok
frugal sparsam, enkel
frustration besvikelse
frälsa rädda
frälser frälser någons liv
frälsta Blir dem frälsta vid tidens slut
frände släkting
fukt fukt i samband mr rättegång
full dricka sin berusad
funikation Funka
fygare ballongfarare
fylka; fylkas samla (ihop); samlas (kring)
kreatur
fäbless (subst.) svaghet/böjelse/förkärlek för ngt.
fägna göra (ngn) glad, bereda (ngn) glädje, glädja, fröjda; roa; äv. med avseende på ngns sinnen
fäkt gammal ord för pojvän (fästman), ev. mest i Skåne
färst superlativ av få: få färre färst
fästman pojkvän (förlovad)
fäsör plagiatör, "efterapare"
föga inte så mycket, inte särskilt
föranstalta om påbörja (samhälleliga åtgärder mot)
förargligt det är synd. "det var ju förargligt att det var stängd" t ex.
förbiseende Vårdslöshet
förblommera maskera, dölja, i förtäckta ordalag
förbålt förbaskat
förbövelen En svårdom, som T.ex Fan
fördra Stå ut med, tåla
fördärva Att ha sönder något, mycket objektivt och icke-känsostyrt
förebrå klandra
förete v. visa upp
förfasa man förfasar sig över något
förfördelad missgynnad
förgaddra samla militär trupp
förgylla göra fint
förgäta, förgat, förgätit glömma, glömde, glömt
förgäten glömd
förhärjad förintad
förläna ge
förmer snobbig, överlägsen ("han tror sig vara så förmer än oss andra")
förmoda tro
förmäten anspråksfull, övermodig, oblyg
förnumstig snusförnuftig
förrucklad Utsvävande, fördärvad
försaka Avstå från
förslå räcka till
försmädlig retsam, spydig; förarglig
förtal förolämpning
förtret förargelse
förtroendeingivande förtroende
förtryck trycka ner
förty därför
förtälja Berätta, säga, förklara.
förtörnad arg, uppbragt, ursinnig, vred
förvisso visserligen
förövaren översittare
gag Skämt
gagna hjälpa, vara till nytta
galej kalas, vift; skämt; skoj.
gamäng pojkslyngel
ganymed kypare, hovmästare
garrottera Avrätta genom att skära någons hals. (http://sv.wiktionary.org/wiki/garrottera)
gaupa lodjur (Jämtl.)
gemytlig väl till mods, trevlig
gentil hänsynsfull, grannlaga, ridderlig
gesant sändebud gammalt
gingo gick
gissel Plåga, elände. Tidigare även namn på redskap som djupt religiösa "gisslade" (bestraffade) sig själva med under medeltiden.
givit gett
givmild generös
glam muntert samspråk
glunt pojke; typ av duetter av Gunnar Wennerberg
glänta en öppning
gottstående skuldfri
gramse uppbragt, arg
grannlaga något man måste vara noga med
grubbleri fundering
grunna fundera
gruvlig förskräcklig, hemsk
grym bra, fett
grymt det var en grymt bra lärare
gryning morgon
grötmyndig
gumse getabock
gumsen mamma
gungfly träskartat område av förrädisk natur
gå dän! Försvinn! (kenta o jona)
gåla rensa
gåva persent
gälla kastrera
habil duglig men inte mycket mer
halvannan en och en halv
halvmesyr Hastverk
hamn vålnad
handgången man Lydig tjänare
handlag Fallenhet,sätt att hantera el, umgås med
hanrej Bedragen äkta man
harang (fest)tal - se "harangera"
harangera mångordigt (överdrivet) berömma i tal
havars gammalt
hekatomb stort offer;ofantlig mängd
hemnsvåg yrke, embete
hemul fog, grund
hen var ska du hen?" "Jag ska hen ti tannamagaren" Detta betyder rakt översatt "Var ska du någonstans?" "Jag ska iväg/bort till tandläkaren"
hen betyder också 2015 både man-kvinna
hest Älta
hetsk en hetsk upprorisk stämning. En hetsk röst, hetsk debatt
hialös Dialektalt: Vårdslös,slarvig.
hied, hialös otålig
hinsides bortom
hjältedåd att man är en hjälte
holkon hårig
horg/harg av människor skapad ansamling - ofta i cirkelform - av stenblock, med religiöst syfte
hossor Strumpor på skånska
hugaligen
hugfästa säkra hågkomsten av något
hugsa inse, märka, fatta
hugskott infall, nyck
hugsvala trösta, vederkvicka
hugsvalelse Lindring, lättnad, tröst (ersatt med tröst i Tennisons nyårsdikt 2015)
humbug ung. Bedrägeri, skoj, båg
humma Fiska
hundsfott lymmel, kräk, litet baksäte på släde
hundsvotterad skymfligt behandlad, förödmjukad
hundöra veck på bokbladssida
hungnesam rogivande
huruvida om
huskors grälsjuk, folkilsken fru
hutta Kasta
hva hva heter du
hydda kroppsbyggnad
hydroxicinhydroklorid atarax (en allergi medicin som gör en dåsig)
hyperbol medvetet överdriva
hyska ögla, märla
hysta Kasta (ngt, i sht en boll) nedifrån uppåt.
hyvens trevlig, sympatisk
häda uttrycka sig ringaktande om något heligt
hädan här ifrån (även dö; gå hädan)
häftig cool
häftigt Coolt, uppfriskande
hälla sej Vila lite
hällörad skenhelig
hängig Sjuk
härbärgerera att låta någon övernatta, bo
härom om det här(detta)
häromstädes på denna plats
hävdar hävdar
höta vifta
i inuti
i fåvitsko i oförstånd, i oförnuft, i dåraktighet (t.ex. offra sig i fåvitsko)
icke ej
icke förty trots det "icke förty så gör han tvärtemot"
ickeförty Trots det
idiomatisk (adj)översättning med språklig finess
idiosynkratisk överkänslig
idog vara verkligen hängiven givna uppgifter, 'arbeta bra'
ids orka
ilahullen girig, tar sista mums-mumsen ur lådan
illfundig illistig
illfänas bråka, göra stort väsen
illistig som medelst list söker vinna orättmätiga fördelar
illitterat (adj) analfabet
illuster mycket framstående och berömd
imbecill mycket enfaldig
immerfort el. immerbad oavbrutet, hela tiden
imminent omedelbart, brådskande
immiterar härmat
impertinent respektlöst uppriktig eller närgången
inadvertens 1) ouppmärksamhet, förbiseende, vårdslöshet; inkonsekvens 2) fel l. inkonsekvens (i tal l. skrift) beroende på ouppmärksamhet, förbiseende l. vårdslöshet.
inalles sammanlagt, allt i allt
inbördes nära relaterat, inuti
indolent loj, håglös
infamt Dåligt
infantil barnslig
infernalisk Mycket svår att stå ut med: en ~ hetta. äv. allmänt förstärkande: en ~ skicklighet.
ingalunda knappast, näppeligen
inhibera Inställa
inlag deposition
insubordination Ordervägran, inom det militära.
inte oäven inte så dålig, rätt bra
intuitiv jag har en intuitiv känsla
invektiv förolämpande ord
invertera vända upp och ned
istadig envis
ity därför
jalla skynda
jarl Kungens närmsta man
joffa Stoffig, stollig
jonses när
jordmor gammal benämning på barnmorska
juvenil Ungdomlig, barnslig
jäksel oxeltand
jämmer ynk, klagande
jänta gammalt ord för flicka
järtecken sällsynt el. övernaturligt fenomen uppfattat såsom förebud el. varsel
kader fast anställd personal (i befälsställning); stormtrupp, stomme
kakafoni Illalåtande blandning av olikartade ljud (NE)
kalamitet olycka; elände
kalfatra strängt och kritiskt granska
kalmera lugna
kalvraga odugling (västerbotten)
kanalje lurifax ,skojare
kandelaber Många ljus på en stake
kangero (ångermanländska) Långbent spindel
kangerovel anti sexuell
kanhända kanske
kaponjär En utstickande del av ett befästningsverk
karambolage trassel, krock
karta klättra
karvel Takstol (på hus)
kaschera dölja något genom något annat
kasematt Ett rum av gjuten betong eller murverk som utgör skydd för en artilleripjäs och dess besättning
kattig sexig,het.snygg,attraktiv
kavat orädd, frimodig
kilar skars upp i kilar
kindhäst örfil
kindpusta örfil
kinesa övernatta hos någon
kippe barfota
kippskodd gå med bara fötter i skorna, utan strumpor
kitslig småaktig
kjusa Smal dalgång
klema bort skämma bort
klibbigt ett använt tuggummi är klibbigt, koda från träd är klibbigt
klientel kundkrets
klockrent fantasiskt
klubblokal Lokal för klubbar
klyptopi Med klyptopi avses läran om hur man klyver potatis för att få optimal storlek ur koksynpunkt
klärvoajant synsk, visionär, framsynt
knalla gå, smyga
knarra smyga på tår
knarra smyga på tår
knassel småsaker,småprylar
knia rycka upp gräs
knoster liten slägga
knucklakard huvudbonad
knussla snåla, visa brist på generositet
knycka stjäla
knäsätta godkänna
knös välbärgad "en rik knös"
koafför frisör
kokett tillgjord, behagsjuk
kolifej Fest, tillställning, sammankomst
kolifel fe
kommers handel
kompilera sammanställa
kondefisellt stanna mellan oss
konfidentiellt Hemlig, privat
konflux konstant förändring
kongro spindel
konsternera Bringa ur fattningen, Göra häpen
konstituerande möte
kontaminera förorena, besmitta, fläcka
kontatera jag menar
kontemplation försjunkenhet, djup begrundan
kontemplera tänka djupt/intensivt
konterfej bild, porträtt
kontingent Avgift tex Fackavgift
kontrahent Motpart.
kontraktion sammandragning
kontraproduktiv Något/någon som motverkar sitt eget syfte, som är mer till skada än hjälp.
kontroller det man styr en radiostyrdbil med
konträr Motsägelsefull
konung Kung
konvergera Närma sig
kopiöst väldigt mycket
koprolali ofrivilliga utbrott av fula ord
kopulera ha samlag
kordial hjärtlig, förtrolig
korigera ändra
korpulent överviktig, fet
korrigera tillrättavisa
kranimera Lyfta någet med en kran eller liknande
krasleter mår inte så bra
kravallen Påfrestande person/situation
kredensa på ett högtidligt sätt hälla upp dryck och bjuda runt den
kretin idiot
krevera Sprängas, explodera, spricker (ex. av skratt eller ilska)
kringsvävar flyr
kräsen äter inte maten som serveras
kräslig läcker, överdådig
ktonisk underjordisk
kuf underlig, lite egen eller konstig person
kurtisera Flirta, småprata
kuttrasju Hångel, smek, att vänslas
kutym God sed
kverulera klaga och bråka
kvintilera leka på strängarna el. tangenterna; småsjunga
kåta tälja på ngt litet trästycke
kåve Liten obetydlig mark av mindre värde.
kältring besvärlig person
käppesko barfota i skona
kära 2 personer som är kära.
kärkommen efterlängtad, mycket välkommen
laborera arbeta
labrajö en sjöterm för något ätbart
laglöshet total oreda
lagning att langa alkohol
lakonisk 1. Spartansk (normalt denna betydelse) 2. ordkarg 3. korthuggen (om replik etc). Lakonism = 1. Ordkarghet 2. korthuggenhet 3. kärnsats.
lamentation jämmer, klagan
lapidarisk kortfattad
lappri strunt, obetydlighet
lastseglare skepp
latorisk synonym på retorisk. jag har hört, läst och sett. men ej förstått.
laudatur betyget stora A
lava stapla, vedlava
leddes styrdes
ledig Singel
ledsen nedstämd,besvärad, sorgsen
lega hyra (beträffande lös sak)
legio stort antal, oräknelig mängd
legär lättvändig, vårdslös
lejonpart större delen av
lekamen kropp. (exempelvis Kristi lekamen, Kristi kropp)
lemonad läsk
leptosom kraftlös, orkeslös, svag, vek
letargi dvala, slöher
libertin Utan några moraliska begränsningar.
libido Begär, könsdrift
ligret En del av ladugård för verktyg redskap även utrymme för reperationer.
likafullt ändå; iallafall
liksta bästa
lisa lindring av smärta eller bekymmer (något högtidligt eller skämtsamt).
litania Bön, klagovisa
litteratör författare
livrem skärp
lmao laughing my ass off
logi att bo eller sova i
logogryf ordgåta
lokal plats för tex. servering
lubba v. springa
lubrikation Den kvinnliga motsvarigheten till erektion
lugnhet att man känner dig lugn
luguber mörk, dyster
luka rensa i trädgårdsland eller dyl..ta bort ogräs i tr.land
luminös ljus; lysande; klar.
lump gammla slitna eller förstörda kläder
luta äldre bygge bestående av tak och tre väggar.
lyftades Jag är inte säker ska man skriva (Bers ellerBars
lymmel drummel, slyngel
lynne sinnelag, temperament
lyseräkning Elräkning
låsmästare arbetar med lås
låtsas Påhittat
lägenhet Fastighet
lärospån erfarenheter
läsa lusen av Läxa upp
lönndom i hemlighet
lönnfet fet på ett mindre synligt sätt
maktpåliggande ansvarsfull
mal strandgrus
manifest På IVA vårdas patienter med hotande och manifest svikt av vitala funktioner (andning, cirkulation, medvetande)
marodör lymmel; strövplundrare; ngn som förstör saker.
martialisk Krigisk, krigaraktig
maruffel tölpaktig drummel
matt Trött
mausoleum En stor och praktfull grav "De gamla sovjetiska ledarna ligger i ett mausoleum på röda torget"
maximalt Så mycket som det går
med skena
medelst Med hjälp av el. med
medföljer någoting ingår
medföra att vi kvinnor inget kan medföra
medlidande ömkan
medolit gammal gravsten
megalomani storhetsvansinne
menlös oskyldig, utan onda avsikter
menora sjuarmad ljusstake
mentor läromästare
meritförteckning CV, curriculum vitae
mestligen mest
minutiös ytterst noggrann
misantropisk människohatande
miserabel eländig, urusel
misogyn kvinnohatande
misskund förbarmande, barmhärtighet
missunnsam avundsjuk
mjugg att le i mjugg = le i smyg
mjäll fin, lätt, len, skär, späd
mjärde fiskeredskap
mjölkskorv utslag i hårbotten på små barn
moloken nedstämd
mondän elegant
motorvelociped moped
muff fitta, snippa, pulla
multimodal sjuk
mycket lika mycket
mygla Fiffla
mysigt mysigt
mystisk Underlig
känna sig, må bra, må illa
månde måtte;kan
månne kanhända
månntro kanhända
mödosamt ensamt
n Romantik
nabo granne eller närboende
nalkas närma sig
narcissism självupptagen
negera göra (ett påstående eller numeriskt uttryck) till sin motsats
negligera strunta i, förringa
nek kärve
nepotism gynnande av egna släktingar
nihilistisk förneka alla moraliska värderingar
nimmet enkelt
nitälska ivra (för)
nivellera släta ut, jämna
njugg snål, knapp
nogrann Petig om olika skaer
nojsa skämta, skoja; leka, bråka; flörta.
norpa Att ta något
nudå Vad var det jag skulle säga?
nying stockeld
nyter glad och nöjd (inte samma som nykter). Används t.ex. "hon är pigg och nyter".
nytta (verb) löna sig, tjäna till (t ex vad nyttar det oss? = vad tjänar vi på det?)
nännas våga
näpen liten och flickaktigt söt
näppeligen knappast
närig snål, ogenerös
närmer och fjärmer Höger och vänster
närstående människor runt om mig
nättopp just, precis
nödbedd Svårövertalad, som måste krusas för att acceptera t.ex. en gåva
nöjaktig tillräcklig
oavsätt motsatsen
obedunkligen i brist på förutfattade orsaksförlopp gällande formaliteter.
obehaglig olust
obestridbar oöverträfflig
oborttagbara går inte att ta bort.
observandum Annat ord för "obs" eller "observera"
obskyr (moraliskt) tvivelaktig
obsolet föråldrad
obstinat trotsig
obönhörligen definitivt, orubbligt
ock också, även (inte samma som 'och')
odiös hemsk, fruktansvärd
ofantlig Stor
oförblommerat rakt på sak, öppet
oförtruten (enl. Bonniers) uthållig, outtröttlig, (enl. Nor. o. NEO) som präglas av energi och ihärdighet
ogin ohjälpsam; otjänstvillig; missunnsam
ohappa/oförhappandes Oväntat
ohemul obefogad,grundlös
ojävad äv. ojävaktig. obestridlig
ok dragtyg för oxe, anordning för bärning av börda över axlarna; bildligt: tvång, förtryck, börda
okulär adj. något som utföres med ögonen, ex okulär besiktning
okynne ställa till förtret för
omeldelbart direkt
omhuldad insvept, omsluten
omintetgöra få något att upphöra
omnejd omgivning, trakt
omnipotent allsidig, kan utföra allt
område area
omvändelse att vända om från otro / hedninska kulter etc och tro på Gud och Jesus, lyda buden om att vörda Gud, vara kärleksfull mot sin nästa osv
omän Trots att - Dock. Ex: Jag fick ett grattis, omän litet försent.
ona vak
ondulera våga/krusa hår
ondulering hårets läggande i vågor på konstgjord väg
onekligen Utan tvivel
oneuedsmtåt berätelse
onomatopoetisk ljudhärmande (kråka t.ex.)
onus pålaga, skatt, börda,besvär
oomkullrunkelig obestridbar, kan inte motbevisas
oomkullrunklig omöjlig att stöta omkull, som står säkert
open hagalen
oplanerad ej planerad
opplega frost/snö på trädgrenar (Ångermanland)
opulent överflödande
oration (fest)tal
ordnas kommer att ordnas en arbetsdag.
orera tala vitt och brett; hålla tal
orkestrera instrumentera, arrangera
orlov ansökt ledighet från tjänst (jfr. "Urlaub", Ty)
ormfobi Rädd för ormar
orne galt - grisman alltså
orunkelig orubblig
orv skaft till lie
os åmynning
osron
otidig otrevlig, kränkande
ovisshet att inte veta
ovulen Ovarsam slarvig
oäven i uttrycket "inte oäven": inte så dålig, rätt bra
paltkoma Mycket trött efter att ha ätit
panegyrisk överdrivet lovprisande
pantoffler Potatis på skånska
para kommer från balkan länder vilket betyder pengar
parabolar frivillig vårdare av pestsmittade, samarit
parafera underteckna (internationellt) avtal icke-bindande
parant påfallande stilig och elegant , om kvinnor
parat beredd, redo, färdig
parera avvärja
parkas jacka
passé föråldrad, förlegad
pastill tablett
patibulum den horisontella delen av ett kors
patrask nedvärderande ord om människa, slödder
paulun himmelssäng, säng
pedantisk ordningssam, något överdrivet så
pedel vaktmästare
pekoral löjlig och dum men allvarligt menad (skrift)
peng mynt,pengar, stålar deg
penibel pinsam, patetisk
penis snopp
pent Bra, coolt
perfid lömsk, svekfull
periferi omkrets, utkant
peripeti höjdpunkt, vändpunkt
perong något du väntar på när du väntar på tågen. platformen mellan tågen
perplex Förbluffad, handfallen, förvånad,häpen
persedel klädesplagg el.dyl.
petimäter struntviktig, överdrivet pedantisk person. tjafspelle
pilleknarkare sup
pillemarisk Småklurig, klurig. ex: "Pillemariskt leende"
pilsner öl
pimpinett kokett
pinal sak ("packa sina pinaler")
pippinett kissflaska för daner
pjäs praktfullt föremål
pladuska något stort och klumpigt
plausibel trolig
pli disciplin ex. "Hon har pli på sina elever"
plugg Skola, potatis
plägar brukar, ha för vana
pokulera supa, rumla
politik statlig verksamhet
polygami polygami
ponera anta, tänka sig
pormaskar sånt på huden oftast i ansiktet
possibillitet Synonym till möjlighet
post festum efteråt, i efterhand (finns med i SAOL)
postulera hävda
potent kraftfull
pottebläck Legering av mindre fina, oädla metaller som används framför allt i billiga smycken.
pragmatisk inriktad på praktisk nytta
preciös tillgjord, förkonstlad
prefix förstavelse
pregnant innehållsrik, uttrycksfull
prekär mycket bekymmersam (ex situation)
presshäst redskap för pressning av klädesplagg
pretentiös anspråksfull, fordrande: en pretentiös hotellgäst; överdrivet anspråksfull, förmäten, som inte lever upp till sina pretentioner: en tråkig och pretentiös film. Synonymer: anspråksfull, fordrande, krävande, pretto; förmäten, arrogant, inbilsk, utmanande
proklamera tillkännage högtidligt
prokrastinera Att skjuta upp något till ett senare tillfälle
proselyt person som övergått till religion, politisk uppfattning etc
provokativ utmanande, provocerande
prudentlig nätt, ordentlig
präglas Parkinsonismen präglas av maskansiktet
pueril barnslig
pugilist boxare, slagskämpe
pultron feg stackare
pumla julgranskula
pur ren
purte koja enkelt boställe
putslustig Spjuveraktigt skojfrisk, skämtsam, rolig, smålustig.
pyra Tända eld
pyrde glöde
pådyvla påbörda; pracka på
påg Pojke, ungkar
pålaga äldre
päror potatis på skånska
pö om pö efterhand
pöbel Föraktade personer ur de lägsta samhällsklasserna
pötch Pojke
qvinna Kvinna
rabiat ursinnig, fanatisk
rabulist politisk bråkmakare
rackare bödelns hantlangare
rainter furste
raljera skämta
ramlat fallit
rappel funkar ej, problem, dålig kvalité
rasa ekonomin kommer att rasa
ratificera godkänna, bekräfta, göra giltig
rav bärnsten
ravaillac festprisse, rucklare; skojare, filur
recipiera ta inträde
reciprok ömsesidig
recitera läsa högt tex dikter
redundant överflödig
refektorium matsal
regelbundet vana
rekommendationsbrev rekommendera en anställd
rekorderlig utomordentlig
relation även förhållande, förbindelse
relevant viktigt i sammanhanget
remedier botemedel, hjälpmedel
remidjer verktyg eller matbestick
reminiscens erinring, svagt minne av
renegat trosförnekare
renommé Anseende, rykte
renässansmänniska en person vars kunskapsförråd eller expertis sträcker sig över flera vida ämnesområden
reol bokhylla
reportage skrivande ordet
requisition begäran
rese jätte (stor mytisk kreatur)
resurser tillgång
revansera stöka, böka (kroppsligen)
revereorera lova
reversibel omvändbar
ria torkhus
rigid Stel, osmidig
rigorös extremt sträng el. noggrann
ringa liten
ringrostig Ovan vid en upplevelse (Inte brukat sedan länge)
rissa klänga, klättra (Bohuslän)
rockne Fossil flygsandsdyn på mosse
rolik betoning på lik, betyder samma som norskans rolig, att man är rosam
ronda gå en rond på sjukhus
rottågor Borste
rotvälska oberipligt språk
rubank stor (lång) trä-hyvel
rubricera sätta rubrik
rudimentär tillbakabildad, outvecklad
ruelse Ånger ,
rygga backa
rådrum anstånd, uppskov, frist, respit, andrum, betänketid
råkelse inte med mening, man råkar göra något.
rämna spricka
röpa lång, mager kvinna
rövkrok En folklek (bryta arm, men med benen)
sakral kyrklig, religiös
sakralt högtidligt
saktmod fridsamt, fogligt, tålmodigt, milt sinnelag
sala samla
salvelsefull överdrivet känslosam, gudsnådlig
salvera rädda
samfälld enig, gemensam
samhällshaverist Bidrar negativt till samhället.
sammalunda På samma sätt, jmfr med annorlunda
sannerligen förvisso
sannskyldig verklig, sann, riktig
sargad skadad
schajas oduglig skojare
schtek Snygg, oftast med solglasögon.
sedativ lugnande, rogivande
sedesam foglig, lydig
sel lugnvatten
sentreal något som går på rutin
serendipitet förmågan att kunna göra trevliga upptäckter av ren slump
servil krypande, lismande
shantaglider/gentaglider inneskor - av rymlig(gentil) art, som hasas(glider) pga. sinrymlighet
sillstrypare fotbollsjarg:göteborgare; specerihandlare
simme snöra
sina så småningom upphöra att ge mjölk (t ex kor ~r)
sinkadus tur, flax
sinom i sinom tid = när den tiden kommer
sipp pryd
sissare sax
sjas (interjektion) iväg! bort! försvinn!
sjasa ~ iväg, ~ bort = jaga iväg, skrämma bort
sjaskig sliten, smustig (t ex han ser sjaskig ut)
sjavig hafsig, sjaskig
sjåpig löjlig, pryd, tillgjort blyg
själas dö, ligga för döden
skabrös oanständig
skaf skava av
skalkeskjul förevändning
skall ska
skalt T ex “Det var ju skalt!” = Det var ett konstigt sammanträffande! (skånska)
skara Skara
skarp inte suddig
skickelsediger ödesdiger, ödesmättad, händelserik, olycksbådande
skillnad jämförelse
skojsilerande T.ex om gröten plötsligt flyger iväg och landar på någons huvud, så är detta "skojsilerande".
skola ska
skolas läxas upp
skolka Utebli
skottspole En trådrulle på vävstol
skriko En hemsk mardröm för allt som lever.
skrinlägga bordlägga
skrodera skryta
skrovmål Stor måltid, stor mängd föda.
skrupelfri utan samvetsbetänkelser
skrupulös noggrann
skrymta hyckla
skräling utlänning/främling
skuffelse besvikelse, icke infriad förväntning
skula Söka skydd från regnet. (verb)
skurril grovt gycklande, plump, vulgär
skymf kränkning, förolämpning
skymfa kränka, förolämpa
skymla synas otydligt el. dimmigt; flimra
skymlig person ser el. ses otydligt el. dimmigt
skyr och skyr inga medel för att behålla makten.
skåda se
skäkta vägglus (ej att förblanda med ex huvudlus)
skälmaktig Om person; Opålitlig, slyngelaktig, att bete sig som en skojare, rackare eller spjuver.
skänka ge
skärmytsling Mindre sammandrabbning, strid.
sköka hora eller prostituerad
skön mjukt len
skönja se, urskilja
slatt Slatt / Slatten säger man om den lilla skvätten som blir kvar i vinflaskan.
slentrian gammal ingrodd vana
slik sådan
slog liten äng
slopa ta bort något. ex.vis, slopa arbetsgivaravgiften
smoffs Blött Skägg (norrländska)
smäda skymf
smörgåsian nedsättande benämning på svensk: smörgås(bords)ätare l. invånare i smörgåslandet /SAOB
snabb kvick
snarskank Krokben
snarstucken lättirriterad
snuskhummer oanständig person (vanl.man)
snöglopp blöt snö
snöpa kastrera
social gillar att prata
softligare lat
somligstädes ibland
sonika Utan vidare
sovel kött, pålägg
spankulera promenera
sparkstötting En spark som man åker på vintern
spatiös rymlig
spatsera Gå lugnt (utan mål)
spetig tunn, mager
spillkum skål med hällpip
spinnsida kvinnliga delen av en släkt
spleen Otroligt dyster, 'grå'
sponsrad i reklamsyfte
sporrsträck hög hastighet på häst
sportora Sporta mycket
spottstyver billig, för en billig peng
sprakfåle 1) (numera i sht i vitter stil) yster (o. bångstyrig) l. eldig l. livlig häst. 2) bildl.: yster l. ostyrig l. otyglad (ung) man l. pojke; vildhjärna; vildbasa­ re; Från Svenska Akademiens ordbok
sprita dricka alkoholdrycker
späka kuva begär
stackig kort (ej tillräckligt lång)
stadda adj. vara på resa, vara under utveckling
stadfästa permanenta, göra beständig
stenpassion troligen njur- och/eller gallsten (finns i en bok om Nils Rosén von Rosenstein)
sterbhus (eller stärbhus) numera oftast dödsbo
stingslig retlig
stinn full, svulstig, tjock.
stipulerat ett visst belopp
stockad Stockad röst
stolthet nåt man e nöjd över
storhop Majoritet
storvulen (överdrivet) mäktig och imponerande
strak stel, rak, stram t ex i "strakbent" men även utv bet ex "straka militärer"
stridslysten aggresiv alkoholpåverkad envis
strumpbett Märket man får på benet om strumpan är för tajt
stuka halmtäckt vinterförvaring av rotfrukter utomhus
stundom ibland
stursk uppstudsig, obstinat
styffe Snål person, girig
styggelse något hemskt
stå för fiolerna betala
stånka kanna
stäcka hindra
städse alltid, ständigt
städsla anställa
ställvis här och där
stängsel staket
sublim upphöjande, skön
sumprunkare yrkesbeteckning för de som syresatte fisksumpar - nu används det i nedsättande betydelse.
suspekt Misstänksamt, märkligt, avvikande
swag när någon har stil/cool
svulsjuka sjukdom
svällande att bli större i storlek
svärdsidan manliga delen av en släkt
syar gammalt ord för spinkig
sybarit vällusting
sybaritisk Inriktad på njutning
sylfid Späd och graciös
symbios samlevnad
syn förstavelse i tid
synergistisk samverkande
synnerligen adv. särskilt; ytterst
syssla Arbeta
sytligt Mycket äckligt, motbjudande
såframt Om, ifall
sålunda på så sätt
sånka samlas
såsa Tar det lungt, softar
säljarverk ur
sällsynt man hittar inte lätt
sär handikapp
särart egenart individualitet
särla sent (på dagen)
sören fan också
söver bedöva
ta dän ta bort
tacknämlig önskvärd
tallriksnuggare snyltgäst
talspråkslikt språkliga
tamburmajor Rock hängare
tandläkare tandkunnig
tankero tid att reflektera
tappert Det var tappert försök
tarva behöva
taska ficka
teg En liten bit åker.
teknokrat tekniskt lagd mänska
televisionsapparat TV
tertial tredjedels år
tidenser äldre nyheter gamla nyheter
tidsutdräkt tidsåtgång
tiges Tiga
till yttermera visso dessutom, därutöver
tillfyllest Tillräckligt, gott nog, mycket nog
tillgift förlåtelse
tillika dessutom
tillkortakommande otillräcklig
tillskansa att överta
tillstädes tillgänglig
timid blyg
tirad avslutande (lång) harang
titolera titel
tjacka Gammalt slangord för köpa
tjänlig lämplig, passande
toffel person som aldrig kan säga nej till sin partner
tolka översätta ett språk
tomme köra tomme = köra utan lass
torde bör sannolikt
trakterad belåten, förtjust
trankil lugnt
transumt kopia
traskar Går,promenerar
treggehanda tre slags, av tre slag
tribut avgift, tull
trind Rund som ett klot, fyllig, fet
trivial allmän
trivialt något som saknar betydelse (ej helt säker)
truckersmörgås Rågsiktsbröd med stekt ägg och falukorv
tränne tal
tun gårdsplan
tungel Måne, kan även åsyfta annan himlakropp
tvedräkt osämja, split
tveggehanda av två slag
tvehågsen Obeslutsam, osäker på vilket av två alternativ man ska välja
tvenne tvenne groder hade sitt tillhåll i en damm.
tvesovla man tar två pålägg på smörgåsen, tve=två sovla av sovel=kött, pålägg
tvivelsutan utan tvivel
ty för
tya orka
tycka man tycker om någon eller något.
tyken någon person som sticker upp och tykar sig
typer annorlunda människor
täck vacker
tämligen ganska
töken sådan
tölp person som inte kan uppföra sig
tör kommer troligen, torde (anlogt bör, borde)
töre kådrik ved
törhända Kanske, möjligen
tös flicka
töva dröja
uer kungsfisk
umeskägg Ett relativt heltäckande skägg, vanligen i längden 1.5-3 cm. Att bära umeskägg innebär uppoffringar, t.ex. om man äter tårta får man se upp så de inte kommer upp grädde på skeden som fastnar i umeskägget.
understundom ibland
undfallande medgörlig, foglig
undfå emottaga, få
undfägna bjuda på mat och dryck
undfägnad maträtt
undvara vara utan
ungersven manlig oskuld
uppdra Ge någon i uppdrag, "Översten <i>uppdrog</i> åt menige Svensson att hämta posten"
uraktlåta att försumma fullgöra en skyldighet
urartar spårar ur
urbanisera göra stadslik
ursäkta
usel dålig
utevaro handläggning i parternas utevaro
utomsocknes NÅGOT SOM INTE HÖR
utrera överdriva, driva till sin spets
utstött mobbad
uttjänt uttjänta pappersfibrer
vacker attraktiv
vacklande instabil
vafalls Vad säger du! (överraskad)
valldaska kvinnlig fiskförsäljare i Bohuslän
vanpackat krångligt, besvärligt
vanskligt svårt
var så artig var så god
vara kvar vara kvar på samma plats
varsom synfältet varvet runt
varv förvaring och reparation av båtar
vedbod Lägger ved i
vederbörande som det här är fråga om
vederbörlig som uppfyller rimliga krav
vederfaras bli utsatt för, komma till del
vedergälla hämnas
vederhäftig tillförlitlig, säker
vederkvicka ge nya krafter åt
vederlike jämlike
vederlägga gendriva, motbevisa, bevisa felaktigheten hos, avfärda, kullkasta, dementera, tillbakavisa, bestrida
vedermäle påtagligt bevis
vederstyggelse Något som är vederstyggligt
vederstygglig Förfärlig, fasansfull
vedervilja avsky
vedervärdig motbjudande, avskyvärd, förfärlig
vegetera leva ett overksamt liv
veklaga högljudd klagan, jämmer, sorg
veklagan Högljudd klagan, jämmer
velig inte tar ansvar
velociped cykel
vemjelig äcklig
venne vet inte
vepa sängtäcke el. väggbonad av ylle
versatil mångsidig
verserad överdrivet förfinat
vetskaplighet Att veta något genom direkt insikt via intuitionen (till skillnad från vetenskaplighet, som utgår från testförfaranden).
vida långt (t ex det är ~ bekant = det är känt långt bort i omnejden)
vidgå erkänna
vidhålla stå fast vid
vidlyftig alltför stor
vidlåda vara behäftad med, sitta fast vid
vigör hälsa (t ex vara vid god ~ = må bra)
viktoria seger, triumf
viktualier livsmedel (användes aktivt av min far, född -32)
villfarelse illusion
villrådighet Obeslutsam, tvekande
viltahandel affär som säljer viltkött
vindresurser resurser för vind
vinnlägga "vinnlägga sig om" engagera sig, vara noga
visavi eg. mittemot men oftast använt som engelskans versus
vischan landet
vitterhet skönlitteratur
viv Annat namn för gemål
vore konjunktiv (numera används oftast 'skulle vara' istället.
vurma för tycka om,vara svag för,gilla
vy översikt
våldgästa att komma på besök till någon utan att säga till innan
vålveta ta hand om
vånda plåga, ångest
vånna önska
väggbonad Väggbonad
väl rustade bra förbreda
vällustig njutningsfull, sinnlig
vännedrag när kroken hakar fast i linan (fiske)
vänslas smekas och kela
värme Varmt
vörre vardagsfisk
xantippa grälsjuk kvinna
ynka ömka, tycka synd om
yolo You only live once.
ypperlig bra
yppig fyllig, frodig (i positiv bemärkelse)
yster mycket livlig, uppsluppen
ytenhet Beskriver mått
yvas vara stolt
yverboren överdrivet nationalistisk
zeugmatisk konstruktion
zlatanera Dominera
åberopa anföra som stöd, ~ till = hänvisa till
åbiter på väg
åbäka ~ sig = att vara stor och klumpig
åbäke en stor och klumig varelse
ådra äv. ådraga. dra på sig någonting. (t ex ~ sig en sjukdom)
åga oro, ångest. "Ligga på åga" = vara orolig för att inte vakna på rätt tid. Även "aga", "auga"
ågren ångest
åkomma lindrig sjukdom
ålderstigen Gammal, åldrad
åledsen Trött på, t ex jag är åledsen folk som inte kan tala riktig svenska.
åligga t ex det åligger honom att... = det är hans uppgift att...
åmynning gammalt ord
ånyo på nytt
åpet girig
åsamka vålla
åstunda önska, längta efter
åtgärda göra något åt, fixa
åtra ångra
åtvarna t ex ~ ngn = varna, varsko ngn
åvila betalas ut
åvägabringa åstadkomma
älskvärd en person eventuellt föremål som är värt att älskas
ämabel Älskvärd
ämbar Hink , spann.
ämna Ska
änskönt även om
ärna ämna
äska ett slags skrin
äska 2 begära (t ex anhålla om anslag)
ättelägg. ätteläggar. 1 barn. Flera barn.
ävenledes Detsamma , likaså , även , också
ök drag-/lastdjur
ömsesidigt två personer är ömsesidigt
ömsom växelvis. (t ex ömsom är det varmt och ömsom kallt)
öpen öppen
ör grovt grus; grusbank, revel, holme m.m.
örla vimla, ~ omkring = vimsa omkring
örlig krig
örlog [ö´rlåg] sjökrig
öska Maffig
össla ödsla, ölägga
över hövan äv. överhövan. alltför mycket
över sig given äv. översiggiven. förtvivlad
överantvarda överlämna
överdtivet enkel överdrivet enkel
överdängare skicklig person
överhövan Övermått, alltför mycket
övermaga omyndig, minderårig. alternativt övermodigt självsäker.
övermod Mod att bestämma mera
övermåtta För mycket av något.
överordnat normsystemet måste vara överordnat
övlig sedvanlig
övligt sedvanligt, brukligt